Regulamin strony


I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Aplikacja – należy przez to rozumieć system rekrutacyjny; program komputerowy w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci Internet w domenie
https://technischools.com.

2. Szkoła / Technikum – Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS

3. Kandydat – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zamierza zaaplikować do szkoły, w
imieniu której Użytkownik składa oświadczenie o przystąpieniu do Rekrutacji Szkoły w Aplikacji.

4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia, mający podstawę do opieki
prawnej nad Kandydatem.

5. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki
korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników, a także związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady
określające zakres odpowiedzialności Aplikacji z tytułu świadczenia usług.

6. Rekrutacja – należy przez to rozumieć proces rekrutacji Kandydata do Technikum.

7. Techni Schools – Organ Prowadzący Szkołę - Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą Związkowa 26,
20-148 w Lublinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000803622, wysokość kapitału zakładowego 100 000 PLN, NIP:
7123392662, REGON: 384348866.

II. Zakres usługi

1. Techni Schools udziela dostępu Kandydatom i ich Opiekunom prawnym, dzięki któremu Kandydat
może wziąć udział w rekrutacji do Niepublicznego Technikum Programistycznego.

2. Użytkownik, ma możliwość uzupełnienia danych Kandydata oraz udostępnienia testu
Kandydatowi, aby mógł rozwiązać test kompetencji.

3. Użytkownik ma możliwość wstawienia dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej Kandydata.

III. Zakres usługi - rekrutacja Kandydata

1. Rekrutacja odbywa się w następujących krokach:

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego
  2. Wzięcie udziału w rekrutacji indywidualnej
  3. Podpisanie umowy
  4. Dostarczenie niezbędnych dokumentów.

IV. Realizacja usługi

1. Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do Aplikacji i w tym zakresie Aplikacja jest przeznaczona
do użytku osobistego.

2. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest powstrzymanie się od jej używania do celów niezgodnych
z prawem lub zabronionych na mocy niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do rezygnacji z korzystania usługi poprzez wysłanie
prośby na rekrutacja@technischools.com.

V. Postanowienia końcowe

1. Zakładając Konto, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Techni Schools zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane
w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej
https://www.technischools.com.

3. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@technischools.com, gdy Użytkownik nie skontaktuje się mailowo, przyjmuje się, że Użytkownik
zaakceptował zmiany.

5. Techni Schools zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone
przez Techni Schools w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających
z licencji.

6. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności, stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.